Rigg/vakt i Markus Kirke

FOR ENGLISH, SCROLL DOWN

09:00
Oppmøte, felles info

09:05
Få nøkkel fra søndagsansvarlig

Hjelpe til med å bære ut bokser for KIDS til barnehagen

Være tilgjengelig for diverse praktiske oppgaver som måtte dukke opp

Sette ut skilt ved inngangen mot Ullevålsveien

Sette ut skilt ved inngangen mot Schwensensgate

Sette ut søplekasser ved Schwensensgate inngangen hvis den ikke ligger der.Sjekk at det ikke er noe søppel i de. 

Rydde/måke/plukke søppel/strø utenfor inngangene (Ullevålsveien og Schwensensgate)

Sjekke at det ikke er noe søppel i sal eller på scene. Eventuelt kaste det.

Feie Markus plass + sjekke at alle bordene er satt på plass med 4 stoler rundt

09:55
Låse opp galleriet for oversetter

10:00
Bønnemøte

10:30
Låse opp begge hovedinngangene presis 10:30! Det må være åpent når kirkeklokkene begynner å ringe kl 10:30 

Begge dørene i begge portene mot Ullevålsveien skal åpnes

Parkeringsvakt frem til kl 11:30 (pga brannreglene kan ikke flere stå parkert her)

11:30
Sette på smekklås på medarbeiderinngangen

 

Under Gudstjenesten

Være tilgjengelig for diverse praktiske oppgaver som måtte dukke opp

Brannansvarlig. Kjenne til rutinen ved brann, oppmøtested med mer. 

 

Etter Gudstjenesten

Låse galleriet når oversetter har gått ned

Rydde i salen, benkeradene og på scenen: søppel, nattverdsbeger, osv. 

Låse opp dør opp til lageret og hjelpe til med det som eventuelt skal bæres fra salen

Hjelpe KIDS å rydde ut fra barnehagen + sjekke at hyllene er i orden som vi fant de da vi tok ut KIDS eskene

Ta inn skiltene ved Ullevålsveien og Schwensensgate og sette de ned på lageret

Kaste all søppel: begge toalettene, alle søppelkasser i hovedsalen, kjøkken

Sjekke Markus plass er dyddet opp (alle bordene på plass med 4 stoler rundt)

Sjekke at ingen er i kirken

Låse dørere med Søndagsansvarlig:

 • • Port nede ved Ullevålsveien

 • • Port midt i trappa fra Ullevålsveien 

 • • Dører inn i salen fra Ullevålsveien 

 • • Hovedinngang på baksiden mot Schwensensgate 

 • • Hovedutgang ved rampe til slutt

 • • Kontorinngangen

---------

ENGLISH

09:00 Gathering, information for everyone

09:05 Get the key from the Sunday leader

Help carry boxes for KIDS to the kindergarten

Be available to help with various tasks

Put out one sign by the Ullevålsveien door

Put out one sign by the Schwensensgate door

Make sure the garbage cans are by the Schwensensgate door. Check that they are empty.

Clean, shovel snow, pick up trash, sprinkle salt/sand outside both doors.

Check that there is no garbage in the sanctuary or on the stage.

Sweep “Markusplassen” and make sure all the tables have 4 chairs (This is during the summer)

09:55 Unlock the gallery for the translator.

10:00 Prayer meeting

10:30 Unlock both main doors exactly at 10:30! They must be unlocked when the church bells start ringing at 10:30.

Both doors in both gates by Ullevålsveien should be open

Parking attendant until 11:30. Fire rules mean we can’t have extra cars parked here.

11:30 Put on the springlatch (so the door locks behind people) on the volunteer entrance (by the kitchen)

During the service

Be available for various tasks.

Responsible in case of fire. Know what to do if there is a fire, including where people should meet outside.

 

After the service

Lock the balcony when the translator is finished

Clean in the sanctuary, in the pews and on the stage. Throw away garbage and communion cups.

Unlock the door to the storage room and help put things away

Help KIDS put things away from the kindergarten. Check that the boxes go back on the same shelves they came from.

Put away the signs from the doors by Ullevålsveien and Schwensensgate. Put them in the storage room. 

Throw away all the garbage: both toilets, all the garbage cans in the sanctuary, kitchen.

Check that Markus place is cleaned up. All tablles should have 4 chairs.

Check that no one is in the church.

Lock the doors together with the Sunday leader.

 • Gate by Ullevålsveien
 • Gate in the middle of the staircase by Ullevålsveien
 • Door into the sanctuary from Ullevålsveien
 • Main door in the back by Schwensensgate
 • Main door by the kitchen with the wheelchair ramp (do this last)
 • Office entrance

Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone